Tuotekehitystä viljelijöiden hyväksi

vehnä

Kasvinjalostuksella parannetaan sadon määrää ja laatua ja samalla vähennetään tuotannon riskejä, kuten laatutappiota ja talvehtimisvaurioita.

Uuden lajikkeen jalostus on pitkä prosessi; risteytyksestä lajikkeen markkinoille tulo kestää 10-15 vuotta lajista riippuen. Jalostustyö on tulevaisuuteen suuntautuvaa tuotekehitystyötä, jossa ensiarvoisen tärkeää on tuntea viljelijöiden ja satoa käyttävän teollisuuden tulevat lajiketarpeet.

Kasvinjalostuksen sadon arvoa nostava vaikutus on noin 1 % vuodessa. Pitkällä aikavälillä jalostusta voidaan pitää tärkeimpänä yksittäisenä sadon arvon nostajana. Jalostus luo vuosi vuodelta kumulatiivisesti kertyvää lisätuottoa sadolle.

Kotimaisella kasvinjalostuksella tuemme tuloksellista suomalaista viljelyä sekä parannamme suomalaisen elintarvike- ja rehutuotannon kilpailukykyä. Elintarvikkeiden tuotantoketjussa kasvinjalostuksella on keskeinen merkitys tuottavuuden takaajana.