Våra förädlingsprogram är en del av inhemska växtproduktionskedjan

Som branschens enda aktör genomför vi förädlingsprogrammen för de arter som vi förädlar i sin helhet i Finland och programmen är inriktade på den inhemska växtproduktionskedjans behov.

Vår förädlingsverksamhet är koncentrerad till Jockis, där vi gör korsningar, laboratorie- och växthusarbeten, biotekniska arbeten samt en del av fältförsöken. Vårt täckande testningsnätverk i olika delar av Finland garanterar ett högklassigt slutresultat av vårt förädlingsarbete: odlings- och kvalitetssäkerhet som krävs i våra växtförhållanden är en grundegenskap hos varje Boreal-sort. Vårt mål är att av de sorter som vi förädlar erbjuda det sorturval som behövs i hela vårt land: sorter för varje jordbrukare och till alla användningsändamål.

Sortmarknadens behov styr våra mål

Förädlingen av en ny sort tar från att programmet startar till att den nya sorten kommer ut på marknaden 10-15 år. För att långsiktiga produktutvecklingsprogram skall lyckas är det av största vikt att vi känner till framtidens sortkrav. Att utgå från kundens behov har en nyckelroll då målen för våra förädlingsprogram ställs upp: genom ett välfungerande samarbete med de inhemska jordbrukarna, den industri som använder skörden och med utsädeshandeln uppdaterar vi målen för våra förädlingsprogram kontinuerligt. På så sätt producerar vi exakt sådana sorter som den inhemska livsmedelskedjan nu och inom den närmaste framtiden behöver.